Αναστολή λειτουργίας του Βυζαντινού Μουσείου Αργολίδας / Suspension of the operation of the Byzantine Museum of Argolis

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19, το Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας αναστέλλει τη λειτουργία του έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Due to preventive measures against the spread of COVID-19, the Byzantine Museum of Argolis is temporarily closed until November 30th, 2020.