Καλοπίση-Βέρτη 2003, σ. 116, εικ. 62 (στοίβαγμα με τριποδίσκους)